Scroll to top

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto Vám společnost SingleCase jako pořadatel konferencí Outlaw a správce osobních údajů poskytuje informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováním.

Účel zpracování: Marketing, přičemž po dobu trvání uděleného souhlasu Vás
společnost SingleCase může oslovovat s marketingovými newslettery, informacemi, nabídkami a zprávami o činnostech společnosti SingleCase.Tyto zprávy mohou být podávány písemně, ústně, telefonicky nebo elektronicky. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Oprávnění ke zpracování: Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a).

Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo.

Doba zpracování: 5 let ode dne udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Poskytnutí údajů třetím osobám: Společnost SingleCase poskytuje osobní údaje výlučně svým smluvním partnerům v rámci pořádání konferencí Outlaw, a to v rozsahu nezbytně nutném. Všichni smluvní partneři společnosti SingleCase dodržují příslušné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být dále na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům a orgánům činným v trestním řízení, je-li to vyžadováno příslušnými právními předpisy.

Zdroj osobních údajů: Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Práva subjektů údajů:

  • právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
  • právo přístupu ke svým osobním údajům;
  • právo požadovat po společnosti SingleCase opravu, výmaz, či omezení
  • zpracování svých osobních údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
  • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
  • právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
  • právo podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu, zejména Úřadu
  • pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje společnosti SingleCase jako správce osobních údajů: Single Case s.r.o., Národní 973/41, Staré Město, 110 00, Praha, email: info@singlecase.cz.